Černé údolí 22, Benešov nad Černou +420 736 202 255

Aktuality

2.10.2020
OZNÁMENÍ PRO ROK 2021

Vážení , těžko se mi to píše, ale penzion bude v roce 2021 uzavřen, bez uvedení

důvodů....

Děkujeme všem minulým a snad i někdy budoucím hostům.

Provozovatel penzionu Michal Hovorka

23.9.2020
Covid 19

Kromě stávajících hygienických prostředků v penzionu pro bezpečí všech proběhne při vstupu do objektu kontrola osob bezkontaktním teploměrem.

Děkuji všem za pochopení, provozovatel penzionu Michal Hovorka

5.11.2019
EET Oznámení

EET oznámení
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

 

1.4.2019
Nové stálé menu restaurace

Ode dneška je v restauraci připraveno nové stálé menu, které opět vychází hlavně z domácí kuchyně a je založeno na čerstvosti surovin.

18.2.2019
Všeobecné podmínky

 

Závazné všeobecné podmínky

 

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem (dále jen zájemce) a pronajímatelem se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje odesláním závazné objednávky, na emailovou adresu info@penzioncerneudoli.cz . Smluvní vztah vzniká potvrzením rezervace zákazníkem a to písemně na e-mail.   Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob) je zákazník povinen neprodleně oznámit majiteli penzionu.

 

2. Způsob objednání a placení

První zálohu ve výši 50% z koncové ceny objednaných služeb hradí zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Doplatek do celkové ceny objednaných služeb hradí zájemce v den příjezdu na penzionu. Po skončení pobytu vystavíme daňový doklad.

 

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel. Případné reklamace je zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto všeobecných podmínek (počet osob apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z chalupy všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. Poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu)

4. Pojištění

Penzion je pojištěn dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí. Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

a) Zájemce podpisem smlouvy o nájmu rekreační chalupy potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.

b) O způsobené škodě bude sepsán okamžitě po jejím zjištění škodní protokol, který podepíše zájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.

c) Zájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

 

5. Stornovací podmínky

Zájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před nastoupením pobytu.

Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala. Pro stanovení výše stornapoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané zájemcem e-mailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

  • 50% z celkové částky za pobyt = 100% ZF, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu k pobytu.

Tato podmínka se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a zájemci tímto nevzniká žádný nárok na vrácení částky.

 

6. Osobní data zákazníka

Zájemce odesláním vyplněné objednávky potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnoctví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce třetí straně.

 

7. Závěrečné ustanovení

Tyto „Všeobecné podmínky“ nabývají účinnosti dne 18.2.2019 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zájemcem a pronajímatelem chalupy. Zájemce při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky se tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, přečetl si je a odesláním objednávky na e-mail pronajímatele na tyto podmínky přistupuje a souhlasí s nimi.

 

8. Pobyt

Zahájení pobytu vždy od 14 hod. - do 22 hod. . Ukončení pobytu vždy do 10-11 hod. . V případě jiného času příjezdu je zapotřebí domluvit s majitelem.

9. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení všem osobám při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívající penzion. Pobyt a pohyb osob je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

 

 

 

7.1.2019
Podmínky pro běžkaře jsou ideální

V celých Novohradských horách je spousta sněhu a běžkaři si pochvalují kvalitu stop.